facebook twitter linkedin
Informatyka

Materiał, do którego odsyła link, nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako promowanie albo zachęcanie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych, a w szczególności akcji Selvita S.A. Materiał ten stanowi raport przygotowany przez niezależny od Emitenta podmiot zewnętrzny. Emitent nie ma wpływu na jego treść. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie jego treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na jego podstawie.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie będzie Prospekt Emisyjny Selvita S.A., który po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zostanie następnie opublikowany na stronach internetowych Emitenta www.selvita.com/pl/ oraz Oferującego di.investors.plNIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

Materiał, do którego odsyła link, nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako promowanie albo zachęcanie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych, a w szczególności akcji Selvita S.A. Materiał ten stanowi raport przygotowany przez niezależny od Emitenta podmiot zewnętrzny. Emitent nie ma wpływu na jego treść. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie jego treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na jego podstawie.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie będzie Prospekt Emisyjny Selvita S.A., który po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zostanie następnie opublikowany na stronach internetowych Emitenta www.selvita.com/pl/ oraz Oferującego di.investors.plNIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

Materiał, do którego odsyła link, nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako promowanie albo zachęcanie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych, a w szczególności akcji Selvita S.A. Materiał ten stanowi raport przygotowany przez niezależny od Emitenta podmiot zewnętrzny. Emitent nie ma wpływu na jego treść. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie jego treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na jego podstawie.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie będzie Prospekt Emisyjny Selvita S.A., który po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zostanie następnie opublikowany na stronach internetowych Emitenta www.selvita.com/pl/ oraz Oferującego di.investors.plNIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

Niniejszy materiał został przygotowany przez podmiot(y) zewnętrzny(e) w stosunku do Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Selvita”). W zakresie, w jakim treść niniejszego materiału nie stanowi autoryzowanego przez Selvitę opisu stanu faktycznego dotyczącego działalności Selvity, dokument ten prezentuje wyłącznie opinie podmiotu zewnętrznego, o którym mowa powyżej, w szczególności w zakresie prezentowanych opinii, przewidywań, wycen i prognoz danych finansowych oraz przyszłej działalności Selvity i efektów tej działalności.

W konsekwencji, Selvita nie gwarantuje zgodności treści niniejszego materiału ze stanem faktycznym i prawnym. Selvita, członkowie jej organów, pracownicy oraz współpracownicy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za trafność opinii, przewidywań, wycen, prognoz i innych danych przedstawionych w niniejszym materiale oraz za konsekwencje działań czytelników podjęte na podstawie lektury tego materiału, w szczególności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne oraz jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania tego materiału lub jego treści.

Czytelnicy niniejszego materiału powinni dokonać własnej oceny, czy prognozy w nim zawarte są wiarygodne oraz dla nich odpowiednie – w tym, biorąc pod uwagę ich strategię inwestycyjną, sytuację prawną i finansową. W szczególności, powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego oraz inwestycyjnego. Żadna z informacji przedstawionych w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia ze względu na indywidualne okoliczności dotyczące czytelnika.

Nadto, dane zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią oferty nabycia ani zbycie jakichkolwiek instrumentów finansowych, ani zaproszenia do złożenia takiej oferty. Nie mogą być także traktowane jako rekomendacja inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, ani jako reklama tych instrumentów.NIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. (“DI Investors”), z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, podmiot podlegający przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 – j.t. z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 – j.t. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.).

NINIEJSZY RAPORT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ DI INVESTORS NA ZLECENIE EMITENTA NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI EQUITY RESEARCH PARTNER. DI INVESTORS ZA PRZYGOTOWANIE NINIEJSZEGO RAPORTU BĘDZIE OTRZYMYWAŁ WYNAGRODZENIE W PRZYSZŁOŚCI.

Niniejszy raport został sporządzony i udostępniony do dystrybucji przez DI Investors z przeznaczeniem dla klientów profesjonalnych i instytucjonalnych, zgodnie z definicjami zawartymi w wyżej wymienionych regulacjach, jak również innych kwalifikowanych klientów DI Investors. Odbiorcy, którzy nie są klientami profesjonalnymi lub inwestorami kwalifikowanymi w powyższym rozumieniu, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszego raportu powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnieni dotyczących jego treści.

DI Investors nie jest obowiązany do zapewnienia, czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. Sam fakt otrzymania niniejszego raportu nie oznacza, że jego odbiorcy będą traktowani jako klienci DI Investors. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora właściwe, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorcy niniejszego raportu muszą dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejszy raport się odnosi jest dla nich odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zwarte biorąc pod uwagę ich własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Niniejszy dokument ma jedynie informacyjny charakter i (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

NINIEJSZY DOKUMENT, BĄDŹ JEGO KOPIA NIE POWINIEN BYĆ ROZPOWSZECHNIANY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII, JAPONII, ANI UDOSTĘPNIANY OBYWATELOM LUB REZYDENTOM TYCH PAŃSTW, GDZIE ROZPOWSZECHNIANIE TEGO DOKUMENTU MOŻE BYĆ OGRANICZONE PRZEZ PRAWO. W TAKICH PRZYPADKACH OSOBY ROZPOWSZECHNIAJĄCE NINIEJSZY DOKUMENT POWINNY ZAPOZNAĆ SIĘ I DOSTOSOWAĆ DO WSZELKICH TEGO TYPU OGRANICZEŃ.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ WSZYSTKICH ZASTRZEŻEŃ PRAWNYCH DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W JEGO TREŚCI.

Dodatkowe informacje dostępne są na życzenie. Wszystkie znaki towarowe, oznaczenia i loga użyte w niniejszym raporcie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi, oznaczeniami lub logami DI Investors lub jego podmiotów powiązanych. Wszystkie materiały prezentowane w niniejszym raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, są objęte prawami autorskimi DI Investors. Copyright © 2015 DI Investors S.A. i / lub jej podmioty powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. KAŻDY, KTO KORZYSTA Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU ZGADZA SIĘ NINIEJSZYM NA POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA PRAWNE.NIE AKCEPTUJĘ AKCEPTUJĘ

 ardigen  p

Ardigen S.A. jest polską firmą bioinformatyczną należącą do Grupy Kapitałowej Selvita. Spółka działa w obszarach analizy danych biologicznych, wdrażaniu systemów informatycznych klasy LIMS i systemów bioinformatycznych do sekwencjonowania kwasów nukleinowych oraz białek, jak również świadczy usługi rozwoju oprogramowania. Spółka Ardigen swoją wiedzą, doświadczeniem i produktami wspiera branżę life science i opieki zdrowotnej w realizowaniu idei medycyny spesonalizowanej. Główna siedziba Spólki mieści się w Krakowie.
 
Informacje prasowe o powołaniu spólki Ardigen S.A. przez Selvita S.A 
 
Kontakt:
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Tel. +48 12 297 47 00, fax +48 12 297 47 01
e-mail: ardigen@ardigen.com

 

     Oferta rozwiązań informatycznych i bioinformatycznych


Pion Bioinformatyczny Selvity specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów informatycznych i bioinformatycznych usprawniających pracę laboratoriów dla firm z sektora przemysłowego, usługowego, naukowego.
 
Swoim Klientom dostarczamy nie tylko światowej klasy rozwiązania STARLIMS z polskim interfejsem, a także rozwiązania bioinformatyczne CLC bio, pomagamy w wyborze optymalnego oprogramowania oraz zapewniamy pełen zakres usług wdrożeniowych i serwisowych, których jakość została potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2008.
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usługową w dziedzinie informatyki i bioinformatyki: